CPV Header Image
Background overlay
Text Background

PRIVACY VERKLARING

 

 

 

PRIVACY VERKLARING CUSTOM PARTS VERSEVELD (CPV)

Custom Parts Verseveld (CPV), gevestigd aan Soembastraat 33, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Custom Parts Verseveld (CPV)
Soembastraat 33
3312 HS Dordrecht
www.cpvparts.com
Tel. +31(0)654236532

Carola Kroon is de Functionaris Gegevensbescherming van Custom Parts Verseveld (CPV). Zij is te bereiken via info@cpvparts.com

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Custom Parts Verseveld (CPV) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Naam contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– BTW nr.
– E-mailadres
– website
– Bankrekeningnummer
– Debiteuren/crediteuren administratie zoals opdrachten, facturen, pakbonnen, rekeningen

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cpvparts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
Custom Parts Verseveld (CPV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Custom Parts Verseveld (CPV) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte zoals een BTW nummer van een buitenlandse klant.

 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:
Custom Parts Verseveld (CPV) neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Custom Parts Verseveld (CPV)) tussen zit. Custom Parts Verseveld (CPV) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Windows 7 Home Premium
– Windows live mail
– MS Excell 2010
– MS Word 2010
– Internet Explorer 11
– Webhosting Caveo
– Google Analytics
– Facebook
– QLS Pakketdienst
– WordPress
Bovenstaande systemen worden gebruikt om contact te hebben met klant/leverancier, opdrachten/facturen/pakbonnen te kunnen maken voor klant/leverancier, overzichten te kunnen maken, om pakketten te kunnen versturen, op onze website om te laten zien waar producten te koop zijn, facebook om onze producten te laten zien en u op evenementen te attenderen en dit alles met doel het verkopen van motorfiets-onderdelen.

 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
Custom Parts Verseveld (CPV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, Bewaartermijn, Reden
Bedrijfsnaam/Persoon/afdeling, 7 jaar, belasting
Adres, 7 jaar, belasting
Telefoonnummer, Tot opzegging
BTW nummer, 7 jaar, belasting
E-mail adres, 7 jaar
Website gegevens, Tot opzegging
Bankrekeningnummer, Zolang er betalingen zijn
Debiteuren/crediteuren administratie, 7 jaar, Belasting

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Custom Parts Verseveld (CPV) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Custom Parts Verseveld (CPV) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Custom Parts Verseveld (CPV) uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

– Boekhouder voor 3mnd omzet belasting aangifte en 1jr jaaroverzicht
– Belastingdienst ivm omzetbelasting en jaaropgave
– Lezers van onze website kunnen bij Where to Buy de naam, adresgegevens en verwijzing naar website vinden van de bedrijven waar onze producten te koop zijn.

 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:
Custom Parts Verseveld (CPV) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Custom Parts Verseveld (CPV) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cpvparts.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Custom Parts Verseveld (CPV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Custom Parts Verseveld (CPV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cpvparts.com. Custom Parts Verseveld (CPV) heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware ESET Endpoint Security.