CPV Header Image
Background overlay
Text Background

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 van:

CPV (Custom Parts Verseveld) v.o.f.

Soembastraat 33,

3312 HS Dordrecht

Artikel 1.         Definities

1.1       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“gebruiker”: CPV (Custom Parts Verseveld) v.o.f., gebruiker van deze voorwaarden.

“afnemer”: degene aan wie gebruiker een aanbieding doet tot het leveren van goederen en/of diensten alsmede degene met wie gebruiker een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen en/of diensten.

“overeenkomst”: iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2.         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1       Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepas­selijk op alle leveringen van goede­ren en/of diensten van gebruiker aan de afnemer, alsme­de alle daarop be­trekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee ver­band houdende handelingen, zowel van voor­be­reidende als uitvoerende aard, zoals offer­tes, or­derbe­vestigingen en leveranties.

2.2       Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn aan­vaard en gel­den alleen voor de desbetreffen­de overeenkomst(en).

2.3       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voor­waarden voor het overige van kracht.

2.4       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeen­komst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhan­delen, welke bepaling de inhoud van de oor­spron­kelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3.         Aanbiedingen en offertes

3.1       Alle aanbiedingen/offertes van gebruiker zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoe­ring, als de levertijd en le­verbaar­heid betreft, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een aanbieding/offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aan­vaard door de afnemer, heeft gebruiker het recht het aanbod bin­nen twee (2) werkdagen na ont­vangst van de aanvaar­ding te herroepen.

3.2       De door gebruiker gemaakte offertes zijn gedurende dertig (30) dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.

3.3       Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding/offerte worden gehouden indien de afnemer, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing bevat.

Artikel 4.         Overeenkomst en wijziging van overeenkomst

4.1       De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod gebruiker heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de afnemer zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4.2       Voor werkzaamheden/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de pakbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeen­komst juist en volle­dig weer te geven.

4.3       Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker aan de afnemer bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4.4       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg te overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen.

4.5       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, blijkend uit een door beide partijen ondertekende, aanvullende overeenkomst, kan het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de afnemer alsdan zo spoedig mogelijk informeren over de wijziging van de leveringstermijn.

Artikel 5.         Prijzen

5.1       Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opge­legd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de door gebruiker opgegeven koopprijs de prijs voor de goederen. De door gebruiker opgegeven koopprijs omvat niet de kosten van verzending, verzekering en verpakkingskosten, hetwelk afzonderlijk in rekening wordt gebracht.

5.3       Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal de afnemer hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Artikel 6.         Levering

6.1       Tenzij schriftelijk anders in offerte of prijslijst vermeld, geschiedt leve­ring af magazijn van gebruiker of andere opslagplaats. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde goederen het maga­zijn van gebruiker verla­ten.

6.2       Vanaf het moment van levering is het geleverde voor reke­ning en risico van de afne­mer.

6.3       Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient gebruiker schriftelijk in gebreke te worden gesteld waar­bij gebruiker nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

6.4       Gebruiker is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

6.5       Gebruiker is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, tot­dat de afnemer aan al zijn openstaande (betalings)­ver­plichtingen jegens gebruiker heeft voldaan.

Artikel 7.         Afname

7.1       De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het gelever­de in ontvangst te nemen. Bij ge­breke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt gebruiker zich het recht voor eventueel daaraan ver­bonden kosten (waaronder de kosten van opslag en ver­voer) door te berekenen aan de afnemer.

7.2       Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de be­stel­de goederen ter aflevering zijn aangeboden doch afleve­ring onmogelijk is gebleken. De dag waarop afna­me wordt gewei­gerd, geldt als de dag van levering.

Artikel 8.         Verpakking en verzending

8.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de goederen – indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van gebruiker – worden voorzien van een verpakking waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld.

8.2       De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald, zonder dat gebruiker hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

8.3       De verzending van goederen geschiedt steeds, ook in­dien franco leve­ring is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en der­gelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender komt.

8.4       De afnemer is aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, water-, brand­schade, diefstal) tijdens het vervoer van de goederen veroorzaakt.

Artikel 9.         Betaling

9.1       Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na fac­tuur­datum, bij gebreke waarvan de afnemer van rechts­wege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebreke­stelling zal zijn vereist. De op de bank/giro-afschriften van gebruiker aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

9.2       De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplich­ting tot verrekening van het­geen gebruiker van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op gebruiker te vorderen te hebben.

9.3       Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertra­­gingsrente verschuldigd van 1% per maand, of gedeel­te daar­van, onverminderd het recht van gebruiker op volledi­ge schade­vergoeding op basis van de wet.

9.4       Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerech­telijke zowel als buitengerechte­lijke kosten, zijn voor rekening van de afne­mer. De hoogte van de aan gebruiker verschuldigde incassokosten wordt bere­kend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vast­ge­steld.

Artikel 10.       Reclames

10.1     Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of­ de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer­ terstond op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten­ te (laten) ver­melden, bij gebreke waarvan de af­nemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd. Aldan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Storingen of gebreken die redelij­kerwijs niet binnen genoemde termijn konden worden geconsta­teerd, dienen onmid­dellijk na constate­ring en uiterlijk binnen drie (3) maan­den na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk en gemotiveerd aan gebruiker te worden gemeld.

10.2     Indien en voorzover de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelij­ke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daar­naast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.3     Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn beta­lingsverplichtingen ten opzichte van gebruiker.

10.4     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker onder door gebruiker te bepalen voorwaarden.

Artikel 11.       Eigendomsvoorbehoud

11.1     Onverminderd hetgeen overigens in deze overeen­komst is bepaald, verblijft de eigendom van door gebruiker aan de afne­mer geleverde goederen bij gebruiker tot het mo­ment van volledi­ge betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan gebruiker is verschuldigd uit hoofde van alle aan de leve­ringen(en) ten grondslag liggen­de, tussen gebruiker en de afnemer geslo­ten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlij­ke (saldo-)verplichtingen en alle vor­deringen van gebruiker wegens het tekort schieten door de afne­mer (in­clusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten.

11.2     Het is de afnemer niet toegestaan de door gebruiker gele­ver­de goederen in pand te geven of anderszins met een be­perkt recht te bezwaren, zolang daarop een ei­gendoms­voorbehoud rust.

11.3     Gebruiker is gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer­ zijn verplichtingen­ niet nakomt en/of het vermoeden bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewer­king aan voornoemd weghalen van de goederen, eventueel door demontage, op straffe van betaling aan gebruiker van een boete van € 2.500,- per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, zulks indien gebruiker hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt, onverminderd de overige rechten van gebruiker op basis van de wet.

11.4     De afnemer is gehouden om ingeval andere partijen aanspraak maken op goederen waarvan onderdelen onder het eigendoms­voorbehoud ressorteren melding te maken van het hier geregelde eigendomsvoorbehoud en niet eerder tot uitlevering over te gaan dan na schriftelijke toestemming van gebruiker.

 

Artikel 12.       Ontbinding/schadevergoeding/opschorting

12.1     Indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een ge­deelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven, of enige uit kracht der Wet of van contractuele con­dities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtin­gen jegens gebruiker na schrifte­lijke ingebrekestel­ling niet of niet geheel na­komt, of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daar­van, daaronder begrepen de inbreng van zijn be­drijf in een op te richten of reeds bestaande vennoot­schap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (reste­rende) schuld onmiddellijk opeis­baar zijn.

12.2     Gebruiker is in de in artikel 12.1 genoemde gevallen gerechtigd, zon­der enige verplichting tot schadevergoeding en onver­minderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadever­goeding, en zonder dat ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is ver­eist: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schrifte­lijke mededeling aan de afnemer en/of enig door de afnemer aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrij­gen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 14.       Industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten

14.1     Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooi­en of andere rechten uit het door gebruiker geleverde te verwijde­ren of te wijzi­gen, daaronder begrepen aanduidingen om­trent het ver­trouwe­lijke karakter en geheimhouding van het gele­ver­de. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.

14.2     Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intel­lectuele of indus­triële eigendomsrechten van derden, die wor­den veroorzaakt door zonder toestemming van gebruiker in het geleverde aangebrachte wijzigingen.

Artikel 15.       Overmacht

15.1     Indien gebruiker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is gebruiker gerechtigd zonder enige verplich­ting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechte­lijke tussenkomst geheel of gedeelte­lijk te ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker op betaling door de afnemer voor reeds door gebruiker verrichte prestaties, voor­dat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de (ver­dere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal gebruiker alsnog gerech­tigd zijn de over­eenkomst geheel of gedeelte­lijk te ontbinden.

15.2     Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor gebruiker tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplich­tingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkhe­den, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, storingen in de overheids­maatre­gelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstorin­gen bij hem c.q. bij zijn toeleveran­ciers, waaronder in ieder geval defecten aan machinerieën, alsmede wanpres­tatie door zijn toeleveranciers waardoor gebruiker zijn verplichtin­gen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Artikel 16.       Limitering aansprakelijkheid

16.1     Met inachtneming van het overige in dit artikel be­paal­de, is de aansprake­lijkheid van gebruiker uitdruk­kelijk be­perkt tot het in artikel 10.2 ten aanzien van reclames be­paalde, zodat gebruiker in verband met door haar gelever­de goede­ren nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaron­der begre­pen, en gebruiker niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfs­schade, winst­der­ving, schade als gevolg van persoonlijke onge­val­len, scha­de voort­vloeiende uit aanspra­ken van der­den jegens de afnemer of welke ande­re schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van gebruiker nimmer de waar­de van de door haar gele­verde goede­ren overtreffen.

16.2     Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft gebruikt, is gebruiker niet aan­sprake­lijk, zelfs niet indien dit doel aan gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

16.3     Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door hande­lingen of nalatighe­den door personeel in dienst bij gebruiker of van andere personen van wiens dien­sten gebruiker ge­bruik maakt, daaronder begrepen aanbevelin­gen of ande­re aanwij­zingen door deze personen voor de toepas­sing en het gebruik van het door gebruiker geleverde is gebruiker niet aan­sprakelijk, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

16.4     Voor zover gebruiker niet als producent kan worden aangemerkt conform artikel 6: 185 BW e.v. is de afnemer gebon­den zich rechtstreeks tot de producent te wenden met bet­rekking­ tot (persoons)schade geleden als gevolg van een gebrek aan door gebruiker ­ geleverde goederen. Gebruiker is voor deze schade niet aanspra­kelijk, tenzij het producten betreft die gebruiker van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of niet kan worden vastgesteld wie de producent is en gebruiker niet binnen een termijn van dertig (30) dagen na het indienen van de claim door de afnemer deze afnemer heeft geïnformeerd omtrent de identi­teit van de producent.

16.5     De afnemer vrijwaart gebruiker ter zake van alle aan­spraken van derden ter vergoe­ding van schade die ver­band hou­den met door gebruiker aan de afnemer gele­ver­de goede­ren, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door gebruiker en/of door haar ingescha­kelde derden.

Artikel 17.       Geheimhouding

17.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeid uit de aard van de informatie.

17.2     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18.       Toepasselijk recht

18.1     Op alle overeenkomsten bedoeld in deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopver­drag en eventueel toekom­stige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

18.2     Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslech­ting worden voorgelegd aan de competente Rechter in het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd, tenzij gebruiker – als eisende partij – aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.